صفحه اصلی / اعضاء انجمن

اعضاء انجمن

اعضاء شرکت تعاونی

1- آقای محمود نوروزی فرزند غلامحسین کد ملی 4030400485 شماره تماس: 09121088892

2- آقای عبداله غدیری‌تابش فرزند غلامحسین کد ملی 3991872250 شماره تماس: 09123718368

3- آقای مهدی شریفی فرزند محمودعلی کد ملی 403040162 شماره تماس: 09121728635

4- آقای رامین نوروزی فرزند محمود کد ملی 0493583297 شماره تماس: 09396651779

5- آقای محمدنقی غدیری‌تابش فرزند غلامحسین کد ملی 3991874024 شماره تماس: 09122941789

6- آقای ولی‌اله لیلازی فرزند علی کد ملی 1189690942 شماره تماس: 09121156250

7- آقای محمود انصاری فرزند احمد کد ملی 0051348330 شماره تماس: 09123706141

8- آقای علی حسین‌زاده فرزند غلامحسین کدملی 1601588232 شماره تماس: 09122448287

9- آقای علی چراغی فرزند محمود کدملی 0075188597 شماره تماس: 09382451140

ایمیل   ghadiri1@ymail.com

Call Now Button